Biznes Statistikası -Tədris PLanı, Biznes Statistikası kursu

Biznes Statistikası -Tədris PLanı

Tədris planının PDF formasını bu linkdən də yükləyə bilərsiniz.

DƏRS 1

Statistikaya Giriş
1.1. Niyə görə statistikanı öyrənməliyik?
1.2. Biznes dünyasında statistika
1.3. Statistikanın vacib terminləri
1.4. Dəyişənlərin Növləri
1.5. Ölçü sistemləri
Qrup çalışması
Praktiki testlər və izahı
Verilənlərin formalaşdırılması
2.1. Verilənlərin toplanması
2.2. Keyfiyyət dəyişənləri üzrə cədvəllər
Sadə Forma
Çarpaz Forma
2.3. Kəmiyyət dəyişənləri üzrə cədvəllər
Sıralama
Tezlik üzrə qruplaşdırma
Kumulyativ tezlik üzrə qruplaşdırma
2.4. Keyfiyyət dəyişənləri üzrə qrafiklər
Bar Qrafik
Dairəvi Qrafik
Pareto Qrafik
Çoxsaylı bar qrafik
2.4. Kəmiyyət dəyişənləri üzrə qrafiklər
Budaq və yarpaq
Histoqram
Poliqon
Kumulyativ Trend
Skatter qrafik
Qrup çalışması
Praktiki testlər və izahı
Exceldə tətbiq

DƏRS 2 – 3 

Təsviri statistika
3.1. Orta göstərici alətləri
Aritmatik ortalama
Median
Moda
Geometrik ortalama
3.2. Orta qiymətdən kənarlaşma
Verilənlərarası maksimum məsafə
Dispersiya və standart kənarlaşma
Kənarlaşma əmsalı
Z Skor
Verilənlərin paylanma formaları
3.3. Verilənlərin kvartallar üzrə bölğüsü
Kvartallar
Boxplot
3.4. Toplu üzrə təsviri statistika
Toplunun aritmatik ortalaması
Toplunun dispersiyası və standart kənarlaşması
Empirik qanunauyğunluqlar
Çebışev qanunauyğunluğu
3.5. Kovariasiya və Korrelyasiya əmsalı
Qrup çalışması
Praktiki testlər və izahı
Exceldə tətbiq

DƏRS 4

Ehtimal nəzəriyyəsi
4.1. Ehtimal nəzəriyyəsinə giriş
Hadisələr və Mümkün hallar çoxluğu
Sadə ehtimal
Birgə ehtimal
Marjınal ehtimal
4.2. Şərti Ehtimal
4.3. Bayes teoremi
4.4. Mümkün halların sayılması qaydaları
Qrup çalışması
Praktiki testlər və izahı

DƏRS 5

Kəsilən (Diskret) Ehtimal Paylanmaları
5.1. Binomial paylanma
5.2. Puasson paylanma
5.3. Geometrik paylanma

DƏRS 6

Kəsilməz Ehtimal Paylanmaları
6.1. Normal paylanma
6.2. Uniform paylanma
6.3. Üstlü paylanma
Qrup çalışması
Praktiki testlər və izahı

DƏRS 7

Seçmə və Seçmə üzrə paylanmalar
7.1. Seçmə üsulları
Təsadüfi seçmə
Ardıcıl seçmə
Stratalaşdırılmış seçmə
Dəstə seçmə
7.2. Seçmə üzrə paylanma
Praktiki testlər və izahı
Etibarlılıq İntervalları
8.1. Etibarlılı

8.2. Etibarlılıq İntervalları (σ Naməlumdur)
8.3. Seçmə sayının təyin edilməsi
Praktiki testlər və izahı

DƏRS 8 

Hipotez Testi – bir seçmə üzrə
9.1. Hipotez Testi metodologiyası
9.2. Hipotez testində qərar qəbul etmə zamanı mümkün səhvlər
9.3. H0-ın qəbul olunma və rədd edilmə sahələri
9.4. Z Test, t Test
9.5. Hipotez testində p yanaşması
Qrup çalışması
Praktiki testlər və izahı

DƏRS 9 – 10

Hipotez Testi – iki seçmə üzrə
10.1. İki ortalama arasındakı fərqin test edilməsi
σ1 və σ2 naməlumdur və fərz edilir ki, bir-birinə bərabərdir (Pooled-Variance, t test)
Etibarlılıq İntervallarının təyin edilməsi
σ1 və σ2 naməlumdur və fərz edilir ki, bir-birinə bərabər deyil (t test)
10.2. Topluda dəyişmə fərqinin test edilməsi
t Test
Etibarlılıq İntervallarının təyin edilməsi
10.3. İki hissə arasındakı fərqin test edilməsi
Z Test
Etibarlılıq İntervallarının təyin edilməsi
10.4. F testi
Praktiki testlər və izahı

DƏRS 11 – 12

Dispersiyanın təhlili (ANOVA)
x2 testləri
Praktiki testlər və izahı
Bütün keçirilənlərin təkrarı

FİNAL İMTAHANI və SERTİFİKATLAŞMA