MALİYYƏ HESABATLARI Archives - INNAB

Category: MALİYYƏ HESABATLARI

Maliyyə hesabatları testi 4

Maliyyə hesabatları testi

Maliyyə hesabatları haqqında biliyinizi yoxlamaq üçün aşağıdakı testlərdən faydalana bilərsiniz.   Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5

MH13: Maliyyə əmsalları 0

MH13: Maliyyə əmsalları

Maliyyə əmsalları, müəssisənin fəaliyyəti və onun maliyyə vəziyyəti haqqında fikir formalaşdırılmasında istifadə edilən əsas vasitələrdən biridir. Maliyyə əmsalları aşağıdakı kateqoriyalar üzrə quruplaşdırılır: Fəaliyyət əmsalları (Activity ratios) Likvidlik əmsalları (Liquidity ratios) Maliyyə strukturu ilə əlaqəli...

MH12: Hazır məhsulların uçota alınması metodları 2

MH12: Hazır məhsulların uçota alınması metodları

Xərclərin kapitallaşdırılması – əgər xərclənmiş vəsait əsasında aktivimiz yaranırsa biz bu xərci kapitallaşdırırıq. Misal: 2014-cu ildə 2 mln dəyərində hazır məhsul alınmışdır. 2014-cü ilin mənfəət və zərər hesabatında biz xəclənmiş bu vəsaiti xərc deyil...

MH11: Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat 1

MH11: Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat müəyyən bir dövr ərzində müəssisənin pul vəsaitlərinin hərəkətini (pul girişi (mədaxil) və çıxışları (məxaric)) özündə əks etdirir. Mənfəət və zərər hesabatından tək fərqi budur ki, mənfəət və zərər hesabatında...

MH10: Balans Hesabatı 2

MH10: Balans Hesabatı

Balans hesabatı müəyyən bir vaxtda müəssisənin cari maliyyə vəziyyətini göstərir. Mənfəət-zərər və balans hesabatları arasındakı əsas fərq bundan ibarətdir: mənfəət və zərər hesabatı müəssisənin müəyyən bir dövr ərzindəki (misal: Yanvar 2014 – Dekabr 2014)...

MH9: Hər səhmə düşən mənfəətin hesablanması metodları 0

MH9: Hər səhmə düşən mənfəətin hesablanması metodları

Səhm – sahibinə gəlirinin bir hissəsini dividend şəklində almaq, şirkətin idarə olunmasında iştirak etmək və ləğvi halında əmlakın bir hissəsini əldə etmək hüququ verən qiymətli kağızdır. Səhmlər adi və imtiyazlı səhmlərə bölünürlər. Adi səhmlər...

MH8: Xərclərin tanınması metodları 1

MH8: Xərclərin tanınması metodları

Daha öncə də qeyd etdiyimiz kimi, xərc kapitalın bölüşdürülməsi ilə əlaqəli оlmаyаn, lakin kapitalın аzаlmаsı ilə nəticələnən, hesabat dövrü ərzində aktivlərin kənara ахını və yа аzаlmаsı və ya öhdəliklərin artması hesabına baş verən iqtisadi...

MH7: Gəlirlərin tanınması metodları 0

MH7: Gəlirlərin tanınması metodları

Daha əvvəl maliyyə hesablaşmalarında da qeyd etdiyimiz kimi, pul vəsaitinin hərəkətindən asılı olmayaraq, gəliri qazandıqda, xərci isə çəkildikdə tanımaq lazımdır. Gəliri aşağıda qeyd edilmiş 4 kriteriyanın hər biri qarşılandığı təqdirdə tanımaq mümkündür. Alıcı və...

MH6: Mənfəət və Zərər hesabatı 1

MH6: Mənfəət və Zərər hesabatı

Mənfəət və zərər hesabatı müəyyən bir dövr ərzində müəssisənin gəlirlərini və xərclərini özündə əks etdirir. Bu hesabat müəyyən bir dövrü əhatə edir (məsələn, illik, yarımillik, rüblük (yəni 3 aylıq) və ya aylıq). Maşın istehsal...

MH5: Əlavə Maliyyə Hesabatları 0

MH5: Əlavə Maliyyə Hesabatları

Maliyyə hesabatlarının təhlilinə giriş bölməsində maliyyə hesabatlarının əsas və əlavə maliyyə hesabatları olaraq iki qrupdan ibarət olduğunu qeyd etmişdik. Bu yazıda  müəssisələr tərəfindən ən çox istifadə olunan əlavə maliyyə hesabatları izah edilmişdir. Maliyyə hesabatlarına...