STATİSTİKA Archives - INNAB

Category: STATİSTİKA

Statistika testləri 0

Statistika testləri

Statistika haqqında biliyinizi yoxlamaq üçün aşağıdakı testlərdən faydalana bilərsiniz.   Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5

ST24: F testi 0

ST24: F testi

F testi iki dispersiya arasındakı fərqi test edir. F testi aşağıdakı düsturla hesablanır: F cədvəlində df1 stünu,  df2 isə sətiri göstərir. Misal: fərz edək ki, siz broker şirkətində maliyyə göstəricilərinin təhlili sahəsində çalışırsınız. İki...

ST23: Topluda dəyişmə fərqinin test edilməsi 0

ST23: Topluda dəyişmə fərqinin test edilməsi

Test zamanı aşağıdakı mərhələlər izlənir: Seçmələrin ortalamaları arasındakı fərqlər tapılır. Fərq üzrə ortalama hesablanır (buradakı n fərqlərin sayıdır). Fərq üzrə standart kənarlaşma hesablanır.   μD üzrə test statistikini hesablayırıq (d.f. = n-1) tSTAT-ın hansı...

ST22: İki ortalama arasındakı fərqin test edilməsi 0

ST22: İki ortalama arasındakı fərqin test edilməsi

İki toplunun ortalaması arasındakı fərq iki metodla test edilir: σ1 və σ2 naməlumdur və fərz edilir ki, bir-birinə bərabərdir. Fərziyyələr: Seçmələr təsadüfi və müstəqil şəkildə seçilmişdir. Hər iki toplu normal paylanmaya sahibdir və ya...

ST21:Hipotez Testi – bir seçmə üzrə 0

ST21:Hipotez Testi – bir seçmə üzrə

Parametrin doğruluğunu yoxlamaq üçün hipotez testindən istifadə edilir. Hipotez testi vasitəsilə seçmədən əldə edilən statistiklə toplu parametri haqqında qərar qəbul edilir. Bir hipotez testində iki hipotez olur: H0        : Boş hipotez, sıfır hipotezi H1    ...

ST20: Etibarlılıq intervalları 0

ST20: Etibarlılıq intervalları

Normal paylanmış toplunun riyazi gözləməsini təxmin eləmək üçün seçmənin ortalamasından istifadə edirik. Toplu üçün tapılmış təqribi qiymətlər bir ədəddən ibarət olduğu üçün onlara nöqtəvi qiymətləndirmələr deyilir. Nöqtəvi qiymətləndirmələr toplunun parametrlərinin əsil qiymətlərindən xeyli fərqlənə...

ST19: Seçmə üzrə paylanma 2

ST19: Seçmə üzrə paylanma

Seçmə üzrə paylanma, topluda olan eyni ölçülü seçmələr üzrə paylanmaların bütünüdür. Bunu başa düşmək üçün gəlin misal üzərindən baxaq: Misal: fərz edək ki, topluda 4 insanın yaşı verilmişdir. N=4 və yaşı X ilə işarə...

ST18: Seçmə üsulları 0

ST18: Seçmə üsulları

Seçmənin ümumi topludan üstün olan cəhətləri nələrdir? Təhlilin seçmə üzərindən aparılması topluya nəzərən daha az vaxt və xərc tələb edir. Seçmə üzərində işləyən təhlilçi toplu üzərində işləyən təhlilçiyə nəzərən daha az enerji sərf edir...

ST17:Uniform və Üstlü paylanma 0

ST17:Uniform və Üstlü paylanma

Uniform paylanma: elə bir ehtimal paylanmasıdır ki, burada təsadüfi dəyişənlərin baş vermə ehtimalları bir-birinə bərabərdir. Bu paylanamaya düzbucaqlı paylanma da deyilir. Aşağıdakı düsturla hesablanır: Riyazi gözləmə (Ortalama): Standart kənarlaşma: Misal: deyək ki, uniform paylanma...

ST16: Normal Paylanmada Ehtimalların Hesablanması 0

ST16: Normal Paylanmada Ehtimalların Hesablanması

Normal paylanmada ehtimallar əyrinin (curve) altında qalan sahəyə görə hesablanır. Qeyd edək ki, hər hansı tək verilənin ehtimalı sıfıra bərabərdir. Əyri (curve) altında qalan bütün sahənin ehtimalı 1-ə bərabərdir. Əyri (curve) simmetrik olduğuna görə,...