Əlaqəli yazılar

Bridal vs bridle

Hər iki sözün tələffüzü eynidir: /ˈbraɪdl/. Lakin mənalar fərqlənir.

“Bridal” sifətdir, gəlinlə bağlı olan isimləri təyin edir. Bu söz “bride” (gəlin) ismindən yaranıb.

👰 a bridal gown – gəlin paltarı

👰 a bridal car – gəlin maşını

“Bridle” həm isim, həm də feildir. İsim kimi bu söz “yüyən” mənasını verir. Feil kimi isə 2 mənası var:

1. Atı yüyənləmək

He saddled and bridled her favourite horse. – O, sevimli atını yəhərlədi və yüyənlədi.

2. Qəzəblənmək

The senator bridled at the reporter’s question. – Senator müxbirin sualına qəzəbləndi.

Hazırladı: Madam Helpful