“Riskli vergi ödəyiciləri kimlərdir və məsələ ilə bağlı hansı tədbirləri görə bilər…?”

  Ədalətli rəqabətin şərti olan bərabər və şəffaf fiskal mühitin təmin olunması istiqamətində vergi qanunvericiliyinə edilmiş dəyişikliklərlə 1 yanvar 2020-ci il tarixdən Vergi Məcəlləsinə əmtəəsiz əməliyyat və riskli vergi ödəyicisi anlayışları daxil edilib. Riskli vergi ödəyicisi- Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi meyarlara cavab verən, o cümlədən əmtəəsiz və (və ya) riskli əməliyyatlar aparan şəxsdir. Vergi ödəyicisinin […]

Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlirdən vergi tutulması

Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən əldə olunan gəlirlər sahibkarlıq və qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən gəlirlərdən ibarətdir (Vergi məcəlləsi 99.1) Sahibkarlıq fəaliyyəti şəxsin müstəqil surətdə həyata keçirdiyi, əsas məqsədi əmlak istifadəsindən, əmtəə satışından, işlər görülməsindən və ya xidmətlər göstərilməsindən mənfəət götürülməsi olan fəaliyyətdir. Sahibkarlıq fəaliyyətindən gələn gəlirlərə aşağıdakılar aiddir.  1. Sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün aktivlərin təqdim edilməsi. Sahibkarlıq […]

Gəlirdən çıxılmayan xərclər

Vergi məcəlləsinin X fəsilinə uyğun olaraq gəlirdən çıxılmayan xərclər istisna olmaqla, gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı olan bütün xərclər, həmçinin qanunla nəzərdə tutulmuş icbari ödənişlər gəlirdən çıxılır. Vergi Məcəlləsinin 109-cu maddəsinə uyğun olaraq gəlirdən çıxılmayan xərclər aşağıdakılardır. Əsas vəsaitlərin alınmasına və qurulmasına çəkilən xərclərin və bu Məcəllənin 143-cü maddəsinə uyğun olaraq kapital xarakterli digər xərclərin […]

Mənfəət və gəlir vergisinin hesablanma qaydası

Mənfəət və gəlir vergisinin hesablanması vergi tutma obyektinin müəyyən edilməsi üçün müəssisə mənfəət və ya gəlir ilə işləməlidir. Vergitutma obyekti ölkə hüdudları daxilində əldə etdiyi gəlirlər və ölkə xaricindəki əldə olunan gəlirlər toplanmaqla gəlirin əldə edilməsi ilə bağlı xərclər və ya gəlirdən çıxılmayan xərclərdən başqa olan bütün xərclər çıxıldıqdan sonra qalan mənfəətdir. Nümunə 1. Fərz […]