“İstilik” xəritəsi

Əməliyyat risklərinin idarə edilməsi prosesi zamanı bir sıra risk hadisələri ilə qarşılaşırıq və apardığımız monitorinqlərin, risk özünü-qiymətləndirmə anketlərinin cavabları əsasında  onları müəyyən edirik. Hər bir risk hadisəsi müəssisə və ya banklar üçün müəyyən risklər yaratsa da, biz çox təəsüf ki, bütün risk hadisələrini eyni vaxtda həll edə bilmirik. Bu zaman maraqlı suallar ortaya çıxır, biz […]

Risklərin idarə edilməsində “Miqrasiya Matrisləri”nin əvəzsiz rolu

Miqrasiya matrisləri (başqa deyişlə transition matrixes) müəyyən dövr ərzində (misal olaraq: aylıq, rüblük, illik) bankın kredit portfelinin gecikmə günləri üzrə keçidini (hərəkətini) ölçən risk alətidir. Aşağıdakı cədvəldə aylıq miqrasiya matrislərinə nümunə verilmişdir: Bu cədvəl noyabr 2015 tarixindəki kredit portfelinin dekabr 2015 tarixinə olan vəziyyətini göstərir. Cədvəlin ilk sətrində yer alan rəqəmlərin izahı belədir: noyabr 2015 […]

Kredit Risklərində Vintaj təhlilinin əhəmiyyəti

Verilmiş kreditlərin (müxtəlif meyarlar üzrə: məhsul, valyuta, məbləğ, filial, inspketor və d.) keyfiyyət göstəricisini adekvat şəkildə ölçmək üçün vintaj təhlilindən istifadə edilir. Bu təhlildə hər bir ay üzrə satılmış kreditlərin növbəti hər ayın yekununa keyfiyyət göstəricisi əks edilmişdir. Aşağıda 2015-ci ilin 30 gündən çox gecikmə üzrə vintaj təhlilinə dair nümunə verilmişdir: Cədvəldə yer alan rəqəmlərin […]