Əlaqəli yazılar

Complaint 🆚 compliant

1️⃣ Complaint /kəmˈpleɪnt/ şikayət
To complain (şikayət etmək) feilindən düzəlib.
✍️ If you wish to make a complaint, you should see the manager. – Əgər şikayət etmək istəyirsinizsə, menecerlə görüşməlisiniz.
✍️ He was dismissed after complaints about the quality of his work. – O, işinin keyfiyyəti ilə bağlı şikayətlərdən sonra işdən azad edildi.
2️⃣ Compliant /kəmˈplaɪənt/ 1. qaydalara uyğun; 2. itaətkar
To comply (riayət etmək) feilindən düzəlib.
✍️ Future versions will be fully compliant with the industry standard. – Növbəti versiyalar sənaye standartına tamamilə uyğun olacaq.
✍️ For years she had tried to be a compliant wife. – İllər boyu o, itaətkar həyat yoldaşı olmağa çalışmışdı.

Əlaqəli yazılar