Əlaqəli yazılar

Envelop vs envelope

“Envelop” feildir, “bürümək, əhatə etmək” mənasını verir.

🖋️At sunset, darkness enveloped the town. – Gün batanda şəhəri qaranlıq bürüdü.

🖋️The entire area was enveloped in fog. – Bütün ərazini duman bürüdü.

🖋️She enveloped the baby in the blanket. – O, körpəni yorğana bürüdü.

✉️“Envelope” isimdir, “zərf” mənasını verir.

🖋️ I opened the envelope, pulled out the document and read it. – Zərfi açdım, sənədi çıxarıb oxudum.

Hazırladı: Madam Helpful