Əlaqəli yazılar

İngilis dilində çaşdırıcı sözlər

1) taxonomy 🆚 taxation

• taxonomy /tækˈsɒnəmi/ təsnifat

• taxation /tækˈseɪʃən/ vergiqoyma

2) except 🆚 expect

• except /ɪkˈsept/ istisna olmaqla

• expect /ɪkˈspekt/ gözləmək, ümid bağlamaq

3) cheque 🆚 check

• cheque /tʃek/ qəbz, çek (BrE)

• check /tʃek/ qəbz, çek (AmE); yoxlamaq, nəzarət etmək; nəzarət, yoxlama

4) insult 🆚 insulate

• insult /ɪnˈsʌlt/ təhqir etmək; /ˈɪnsʌlt/ təhqir (Bu sözün isim və feil formalarının tələffüzündə vurğu fərqi var.)

• insulate /ˈɪnsjəleɪt/ izolə etmək

5) feature 🆚 future

• feature /ˈfiːtʃə/ xüsusiyyət

• future /ˈfjuːtʃə/ gələcək

6) eternal 🆚 internal

• eternal /ɪˈtɜːnəl/ əbədi

• internal /ɪnˈtɜːnəl/ daxili

7) crow 🆚 crown

• crow /krəʊ/ qarğa; xoruzun banlaması

• crown /kraʊn/ tac

😎 message 🆚 massage

• message /ˈmesɪdʒ/ mesaj; mesaj göndərmək

• massage /ˈmæsɑːʒ/ masaj; masaj etmək

Müəllif: Madam Helpful