Əlaqəli yazılar

İngilis dilindəki latın və yunan mənşəli isimlərin cəmi

İngilis dilindəki latın və yunan mənşəli isimlərin cəmi müxtəlif üsullarla düzəlir. Bu üsullara və bir neçə nümunəyə nəzər salaq:

1) Sonu “a” hərfi ilə bitən isimlərin cəmi –ae və -s sonluğu ilə düzəlir:

antenna (antena; bığcıq): antennas or antennae (həşəratların bığcıqları mənasında yalnız antennae istifadə olunur; digər mənada antennas daha çox işlənir.)

• formula (formul): formulas or formulae

2) Sonu “ex” hərfləri ilə bitən isimlərin cəmini düzəltmək üçün sözün sonuna –es əlavə olunur və ya sözün sonunda “ex” əvəzinə – ices yazılır:

• index (siyahı, göstərici): indexes or indices

3) Sonu “eau” hərfləri ilə bitən isimlərin cəmi –x və ya -s sonluğu ilə düzəlir:

• bureau (büro): bureaus or bureaux

4) Sonu “on” hərfləri ilə bitən isimlərin cəmini düzəltmək üçün sözün sonunda “on” əvəzinə – a yazılır:

• criterion (meyar): criteria

• phenomenon (fenomen): phenomena

5) Sonu “is” hərfləri ilə bitən isimlərin cəmini düzəltmək üçün sözün sonunda “is” əvəzinə – es yazılır:

• analysis (təhlil): analyses

• axis (ox): axes

• crisis (böhran): crises

• diagnosis (diaqnoz): diagnoses

• hypothesis (fərziyyə): hypotheses

• oasis (vahə): oases

• parenthesis (mötərizə): parentheses

• synthesis (sintez): syntheses

• thesis (tezis): theses

6) Sonu “ix” hərfləri ilə bitən isimlərin cəmini düzəltmək üçün sözün sonuna –es əlavə olunur və ya sözün sonunda “x” əvəzinə – ces yazılır:

• appendix (apendiks; əlavə): appendixes (appendiks mənasında) or appendices (əlavə mənasında)

• matrix (matris): matrices or matrixes

7) Sonu “o” hərfi ilə bitən bəzi isimlərin cəmini düzəltmək üçün sözün sonuna –s əlavə olunur və ya sözün sonunda “o” əvəzinə – i yazılır:

• libretto: librettos or libretti

😎 Sonu “o” hərfi ilə bitən bəzi isimlərin cəmini düzəltmək üçün sözün sonuna –s və ya –es əlavə olunur:

• flamingo: flamingoes or flamingos

• mango: mangoes or mangos

• volcano (vulkan): volcanoes or volcanos

• radio: radios

• pistachio (püstə): pistachios

• veto: vetoes

• embargo: embargoes

9) Sonu qoşa “o” hərfi ilə bitən isimlərin cəmini düzəltmək üçün sözün sonuna –s əlavə olunur:

• cockatoo (kakadu): cockatoos

• kangaroo (kenquru): kangaroos

• zoo (heyvanxana): zoos

10) Sonu “um” hərfləri ilə bitən isimlərin cəmini düzəltmək üçün sözün sonuna –s əlavə olunur və ya sözün sonunda “um” əvəzinə – a yazılır:

• memorandum: memorandums or memoranda

• millennium (minillik): millennia or millenniums

• referendum: referenda or referendums

• curriculum: curricula or curriculums

• bacterium: bacteria

11) Sonu “us” hərfləri ilə bitən isimlərin cəmini düzəltmək üçün sözün sonuna –es əlavə olunur və ya sözün sonunda “us” əvəzinə – i yazılır:

• cactus: cacti or cactuses

• syllabus: syllabi or syllabuses

Hazırladı: Madam Helpful