Əlaqəli yazılar

MALİYYƏ HESABATLARININ MAHİYYƏTİ

Maliyyə hesabatları:

Müəssisənin istinad olunan hesabat dövründə, onun fəaliyyət nəticələrini, maliyyə vəziyyətini, pul vəsaitlərinin hərəkətini və əmlak vəziyyəti haqqında konkret informasiya verən hesabatlardır.
Maliyyə hesabatları müəssisənin keçmiş fəaliyyətində iqtisadi vəziyyətinin necə dəyişdiyi barədə məlumat verir.

Əsas maliyyə hesabatlarının təhlil edilməsi: Təhlil, müəssisə haqqında qərar qəbul etmək, onun gələcək fəaliyyəti istiqamətlərini müəyyən etmək, müəssisənin borc almasına və ya borc verməsinə qərar vermək, fəaliyyət davamlılığının öyrənilməsi təmin etmək məqsədi daşıyır.

Əsas maliyyə hesabatları:
*Mənfəət və ya zərər və digər məcmu gəlirlər haqqında hesabat
*Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat
*Pul vəsaitinin hərəkəti haqqında hesabat
* Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

Əlavə maliyyə hesabatları:
*İzahlı qeydlər
*Menecment hesabatları
*Audit rəyləri