ST6:Verilənlərin paylanma formaları – Təsviri statistika

Verilənin ortalamaya nəzərən hansı istiqamətdə yerləşdiklərini ölçmək üçün Z skordan istifadə edilir. Z skorun -3 və +3 arasında qiymət alması verilənlərin normal paylanması mənasına gəlir. Aşağıdakı düstur ilə hesablanır: Misal: fərz edək ki, riyaziyyat dərsi üzrə ortalama imtahan balı 490, standart yayınması isə 100-dür. Nəticəsi 620 olan testin Z skorunu hesablayın. Nəticəsi 620 olan testin […]