ST23: Topluda dəyişmə fərqinin test edilməsi

Test zamanı aşağıdakı mərhələlər izlənir: Seçmələrin ortalamaları arasındakı fərqlər tapılır. Fərq üzrə ortalama hesablanır (buradakı n fərqlərin sayıdır). Fərq üzrə standart kənarlaşma hesablanır.   μD üzrə test statistikini hesablayırıq (d.f. = n-1) tSTAT-ın hansı sahəyə düşdüyünə baxılır və qərar qəbul edilir. μD üzrə etibarlılıq intervalı müəyyən edilir. Misal: XYZ şirkəti satış təmsilçilərini “müştəri məmnuniyyətinin artırılması” […]