IM8: Xalis bugünki dəyər (NPV) və Daxili gəlirlilik faizi (IRR) arasında yaranan ziddiyyət

Bir layihənin qəbul edilməsi və ya rədd edilməsi qərarı, digər bir layihənin qəbul edilməsi və ya rədd edilməsi qərarına təsir etmirsə bu iki layihə müstəqildir. Əgər iki layihədən biri,  digəri üzrə qərar qəbul edilməsinə təsir edirsə bu layihələr müstəsna hadisələrə aiddir (mutually exclusive events). Müstəsna hadisələr – hadisələrin eyni zamanda baş verməsi qeyri-mümkündür. Yəni, iki […]

IM7: Daxili gəlirlilik faizi (internal rate of return – IRR)

İnvestisiyanın Xalis bugünki dəyərini sıfara bərabərləşdirən faiz dərəcəsinə daxili gəlirlilik faizi (IRR) deyilir. Bu faiz elə bir faizdirki, bu faiz həddində investisiya üzrə gəlirlərin bugünki dəyərinin cəmi xərclərin bugünki dəyərinin cəminə bərabər olur. Bu faiz dərəcəsi ilə hesablanan xalis bugünki dəyər sıfıra bərabərdir. İnvestisiya, daxili gəlirlilik faizi (IRR) dərəcəsində gəlir gətirərsə, bu investisiya üzrə gəlir […]

IM6: Xalis bugünki dəyər (Net present value – NPV)

Xalis bugünki dəyər investisiya imkanlarını müqayisə etmək və ya investisiya imkanının əlverişli olub olmadığını ölçmək üçün istifadə edilən metodlardan biridir. Bu metodda investisiyaya çəkilən xərclərin və investisiyadan gələcək gəlirlərin hər birinin, investisiyanın risk səviyyəsinə uyğun faiz dərəcəsi ilə bugünki dəyəri tapılaraq cəmlənilir və nəticədə alınan cavab müsbətdirsə investisiya əlvərişli mənfidirsə investisiya əlverişsiz olaraq qiymətləndirilir. Daimi […]